Konkurs Piosenki Dziecięcej "Śpiewające Talenty"

STRONA 1

Fields

Imię i nazwisko uczestnika *
Data urodzenia *
Nazwa przedszkola/numer szkoły uczestnika *
Autorzy i tytuł piosenki *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej *
Adres mailowy *
Telefon kontaktowy *
Zgoda Rodo *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewające Talenty”. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) poinformowano mnie, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zwana dalej Administratorem; 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@psm.zgora.pl 3. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewające Talenty” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa; 4. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 5. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych mojego dziecka narusza przepisy prawa; 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewające Talenty”, w Zielonej Górze w dniu 24 maja 2021 roku.; 8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu.
Wysłanie zgłoszenia uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.